.

Typical projects

Địa chỉ: 9 Tran Thu Do, Phu Thanh, Tan Phu, HCM

Typical projects

Địa chỉ: 9 Tran Thu Do, Phu Thanh, Tan Phu, HCM

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG

Typical projects

Địa chỉ: 9 Tran Thu Do, Phu Thanh, Tan Phu, HCM

Typical projects

Địa chỉ: 9 Tran Thu Do, Phu Thanh, Tan Phu, HCM

Villa furniture

Địa chỉ: 9 Tran Thu Do, Phu Thanh, Tan Phu, HCM

Office buildings - civil

Địa chỉ: 9 Tran Thu Do, Phu Thanh, Tan Phu, HCM

Villa furniture

Địa chỉ: 9 Tran Thu Do, Phu Thanh, Tan Phu, HCM